MEDTRİA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. Sosyal Sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan yardımlar ile diğer tüm bağış ve yardımlar, yasal düzenlemelere, Esas Sözleşme hükümlerine, Şirket’in vizyon, misyon ve politikalarına ve Şirket’in etik ilkelerine uygun bir biçimde yapılır.

 

  • Şirketin kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, topluma ve çevreye yararlı vakıf, dernek ve kurumlara  bağışta bulunulabilir.
  • Şirket Genel Kurulu tarafından belirlenir ve ilgili dönemde bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.
  • Yıl içerisinde yapılan bağış tutarı, kar dağıtımına ilişkin hesaplamalarda dağıtılabilir kar matrahına eklenir.
  • Yıl içerisinde yapılan bağışlar, izleyen olağan Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulur.
  • Yapılacak bağışların örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi ön koşuldur.

Taahhüt ederiz.

                                                                                                            GENEL MÜDÜR